:::: சிங்கள மற்றும் தமிழ் பாடசாலைகள் ::::

முதலாம் தவணை
தை 02 முதல் சித்திரை 05 வரை

இரண்டாம்தவணை
சித்திரை 22 முதல் ஆவணி 01 வரை

மூன்றாம் தவணை
புரட்டாதி 02 முதல் நவம்பர் 29வரை

::::: இஸ்லாமிய பாடசாலைகள் ::::::

முதலாம் தவணை

தை 02 ல் சித்திரை 11வரை

இரண்டாம்தவணை
சித்திரை 17 முதல் வைகாசி 03வரை
மற்றும்
ஆடி 10முதல்ஆவணி 09வரை

மூன்றாம்தவணை

புரட்டாதி 15முதல் நவம்பர் 29வரை.