Nuwara Eliya Zone School Name List

TAMIL DIVISION 3

Num School Name School Address School Type
01 N/Agarapatana T.M.V. Agarapatana 1C
02 N/Holbrook T.M.V. Agarapatana 1C
03 N/Maria T.M.V. Lindula 1C
04 N/Dayagama West 2 T.M.V. Dayagama 1C
05 N/Ardlow T.V. Agarapatana 2
06 N/Dayagama East T.V. Dayagama 2
07 N/Dayagama T.V. Dayagama 2
08 N/Gleneagles T.V. Agarapatana 2
09 N/Glenlyon T.V. Agarapatana 2
10 N/Lower Cranley T.V. Lindula 2
11 N/Thangakelle No 1 T.V. Lindula 2
12 N/Glassow T.V. Agarapatana 2
13 N/Preston T.V. Agarapatana 2
14 N/Agra T.V. Lindula 3
15 N/Agraouvah T.V. Agarapatana 3
16 N/Albion T.V. Agarapatana 3
17 N/Balmoral T.V. Agarapatana 3
18 N/Braemore T.V. Agarapatana 3
19 N/Calidoniya T.V. Lindula 3
20 N/Clydesdale T.V. Agarapatana 3
21 N/Dayagama West 1 T.V. Dayagama 3
22 N/Dell T.V. Lindula 3
23 N/Elgin T.V. Lindula 3
24 N/Hauteville T.V. Agarapatana 3
25 N/Holmwood T.V. Bopaththalawa 3
26 N/Lippakelle T.V. Lindula 3
27 N/Mornington T.V. Agarapatana 3
28 N/Nutbourne T.V. Dayagama 3
29 N/Portmore T.V. Agarapatana 3
30 N/Sandringaham T.V. Dayagama 3
31 N/St.Regulas T.V. Lindula 3
32 N/Thangakelle T.V.No 03 Lindula 3
33 N/Thangakelle T.V. No 02 Lindula 3
34 N/Thornfield T.V. Agarapatana 3
35 N/Torrington T.V. Agarapatana 3
36 N/Uppercranly T.V. Lindula 3
37 N/Ouvakelle T.V. Lindula 3
38 N/Yaravale T.V. Dayagama 3
39 N/Agarapatana Primary T.V. Agarapatana 3
40 N/Holbrook Primary T.V. Agarapatana 3
41 N/Dayagama West 02 Primary T.V. Dayagama 3