නුවරඑළිය කලාපීය පාසල් නාමාවලිය

දෙමළ කොට්ඨාස අංක III

අනුඅංකය පාසලේ නම පාසලේ ලිපිනය වර්ගය
01 නු/ආගරපතන දෙ.ම.වි. ආගරපතන 1C
02 නු/හෝල්බෘක් දෙ.ම.වි. ආගරපතන 1C
03 නු/මෙරායා දෙ.ම.වි. ලිඳුල 1C
04 නු/ඩයගම බටහිර 2 දෙ.ම.වි. ඩයගම 1C
05 නු/ආර්ඩ්ලෝ දෙ.වි. ආගරපතන 2
06 නු/ඩයගම නැගෙනහිර දෙ.වි. ඩයගම 2
07 නු/ඩයගම දෙ.වි. ඩයගම 2
08 නු/ග්ලෙන්ඊගල්ස් දෙ.වි. ආගරපතන 2
09 නු/ග්ලෙන්ලියෝන් දෙ.වි. ආගරපතන 2
10 නු/පහල ග්ලෙන්ලි දෙ.වි. ලිඳුල 2
11 නු/තංගකැලේ අංක1 දෙ.වි. ලිඳුල 2
12 නු/ග්ලාස්ගෝ දෙ.වි. ආගරපතන 2
13 නු/ප්‍රිස්ටන් දෙ.වි. ආගරපතන 2
14 නු/අග්‍රා දෙ.වි. ලිඳුල 3
15 නු/අග්‍රාඌව දෙ.වි. ආගරපතන 3
16 නු/ඇල්බියන් දෙ.වි. ආගරපතන 3
17 නු/බැල්මෝරල් දෙ.වි. ආගරපතන 3
18 නු/බෙයාර්මෝර් දෙ.වි. ආගරපතන 3
19 නු/කැලිඩෝනියා දෙ.වි. ලිඳුල 3
20 නු/ක්ලිඩස්ඩේල් දෙ.වි. ආගරපතන 3
21 නු/ඩයගම බටහිර අංක 1 දෙ.වි. ඩයගම 3
22 නු/ඩෙල් දෙ.වි. ලිඳුල 3
23 නු/එල්ජින් දෙ.වි. ලිඳුල 3
24 නු/හුට්විල් දෙ.වි. ආගරපතන 3
25 නු/හෝම්වුඩ් දෙ.වි. බෝපත්තලාව 3
26 නු/ලිප්පකැලේ දෙ.වි. ලිඳුල 3
27 නු/මෝනිංටන් දෙ.වි. ආගරපතන 3
28 නු/නට්බෝන් දෙ.වි. ඩයගම 3
29 නු/පෝර්ට්මෝර් දෙ.වි. ආගරපතන 3
30 නු/සන්දිරිගම දෙ.වි. ඩයගම 3
31 නු/ශාන්ත රෙගුලස් දෙ.වි. ලිඳුල 3
32 නු/තංගකැලේ අංක 3 දෙ.වි. ලිඳුල 3
33 නු/තංගකැලේ අංක 2 දෙ.වි. ලිඳුල 3
34 නු/තෝන්ෆීල්ඩ් දෙ.වි. ආගරපතන 3
35 නු/ටොරින්ටන් දෙ.වි. ආගරපතන 3
36 නු/අපර් ක්‍රැන්ලි දෙ.වි. ලිඳුල 3
37 නු/ඌවකැලේ දෙ.වි. ලිඳුල 3
38 නු/යාරවල් දෙ.වි. ඩයගම 3
39 නු/ආගරපතන ප්‍රාථමික දෙ.වි. ආගරපතන 3
40 නු/හෝලබෘක් ප්‍රාථමික දෙ.වි. ආගරපතන 3
41 නු/ඩයගම බටහිර අංක 2 දෙ.වි. ඩයගම 3