කලාපීය වෙබ් කණ්ඩායම

 

   IMG 1080

එම්.ඒ.ආර්. ප්‍රදීප් කුමාර

සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ,

කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය,

නුවරඑළිය

     
   IMG 0560

ඒ.එන්. හඟරාපිටිය

සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ,

කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය,

නුවරඑළිය

     
   IMG 1132

එස්. බාමිනී,

සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ,

කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය,

නුවරඑළිය

     
   IMG 1001

බී.ඒ.එච්.එස්. බමුණුසිංහ,

සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ,

කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය,

නුවරඑළිය