දැක්ම

 

ගුණාත්මක අධ්‍යාපන සේවාවක් සහජීවනයෙන් යුතු මතු පරපුරක්

 

මෙහෙවර

වෙනස්වන ලෝකයේ අභියෝගවලට සාර්ථකව මුහුණ දිය හැකි

නිපුණතාවන්ගෙන් පරිපූර්ණ සිසු පරපුරක් බිහි කිරීම සඳහා

ජාතික අධ්‍යාපන ප්‍රතිපත්තිවලට අනුකූලව නුවරඑළිය කලාපයේ

පාසල්වල ගුණාත්මක කළමනාකරණ සංස්කෘතියක් බිහි

කිරීමෙහිලා පවත්නා සම්පත් ප්‍රශස්ත ලෙස

උපයෝජනයෙන් දායකවීම