தூர நோக்கு

கல்வித்தர  அபிவிருத்தியினூடாக  ஆளுமையுடைய  சமூகமும்  சிறந்த​ வாழ்க்கைத்​  தரமும்

 

நோக்கக் ௬ற்று

தேர்ச்சித்தரமிக்க  கற்றல்  கற்பித்தல்,  பாடசாலை  முகாமைத்துவம், மதிப்பீட்டு  செயன்முறைகள்  மூலம்  சிறந்த  கற்றல்  கற்பித்தல், பெறுபேற்றையும்  உச்ச  வளப்பயன்பாட்டையும்  ஏற்படுத்தி நற்பாடசாலையினூடாக  நற்பிரஜைகளை  உருவாக்குதல்