வலயக்   கல்விப்பணிப்பாளரின்   செய்தி

IMG 1111  

             

    epue;jpukhd mgptpUj;jpapD}lhf rkhjhdj;Jld; $ba RgPl;rk; epiwe;j Njrj;ij cUthf;Fk; mjpNkjF [dhjpgjp mtu;fspd; mgpyhiria epiwNtw;Wk; tifapy; ghJfhg;ghd ghlrhiy #oiy> [hjp>kj>Fy>Ngjkpd;wp rfy gps;isfSf;Fk; rpwg;ghd fy;tpf;fhd re;ju;g;gj;ij cupikahf;fpf; nfhLj;J fy;tpj;Jiwia mgptpUj;jp nra;jy;> ,j;Jiwr;rhu;e;j ehk; midtupdJk; tiff;$wyhFk;. ,jw;F mikthf Etnuypah fy;tp tyaj;jpYs;s gps;isfspd;  cupikfis ghJfhj;jy;> Etnuypah fy;tpf; fhupahyak; vd;gjpy; vq;fspd; Kd;dpiyg; gLj;jg;gl;l nraw;ghlhFk;.

      kJtw;w ghlrhiy r%jhaj;jpDs;Ns  Rfhjhuk; kw;Wk; Ngh\hf;Fld;$ba  Nehaw;w khzt rKjhaj;ij cUthf;FtJld; mtu;fspd; Kiwrhu;e;j fiyj;jpl;lj;jpw;F Nkyjpfkhf. ,izg; ghltpjhdk; kw;Wk; ntspthupahd nraw;ghLfSld;$ba mwpT> jpwd;> kdg;ghq;F rhu;e;j gupG+uzkhd Ntiyg; gyk;tha;e;jtu;fshf  vjpu;fhy ,yq;ifapd; gq;fhspfshf;FtNj vkJ gpujhd Nehf;fkhFk;. ,e;j Ntiyg; gyk; tha;e;jtu;fis cUthf;Ftjw;F Njitahd ngsjPf kw;Wk; kdpjtsk; vd;gdtw;iw toq;FtJld; ,t;tsq;fis gaDWjpkpf;f  tifapy; gad;gLj;JtJk; tya fy;tpg; gzpg;ghsu; vd;w. tifapy; vdJ gpujhd nghWg;ghFk;. ,e;j Nehf;fj;ij epiwNtw;wpf; nfhs;tjw;F midtUf;Fk; rf;jpAk; ijupaKk; fpilf;fg;ngw tho;j;JfpNwd;!

 

vk;.[P.mkurpwp gpajhr>

tya fy;tpg; gzpg;ghsu;>

Etnuypah.