කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂගේ පණිවිඩය

 IMG 1111 

තිරසර සංවර්ධනය තුළින් සාමකාමී සමෘද්ධිමත් පතිරූප දේශයක් නිර්මාණය කිරීමේ අතිගරු ජනාධිපතිතුමන්ගේ අභිප්‍රාය ඉටුකරලමින් සුරක්ෂිත පාසල් පරිසරයක් තුළ ජාති, ආගම් භේදයෙන් තොරව සෑම දරුවකුටම ප්‍රශස්ත අධ්‍යාපන අවස්ථා හිමි කර දෙමින් අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රය සංවර්ධනය කිරීම මෙම ක්ෂේත්‍රයේ නියැලී සිටින අප සියලු දෙනාගේ වගකීමයි. ඒ අනුව, නුවරඑළිය කලාපයේ දරුවන්ගේ එකී හිමිකම සුරැකීම නුවරඑළිය කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය ලෙස අපගේ ප්‍රමුඛ කාර්යභාරයයි.

මතින් තොර පාසල් සමාජයක් තුළ සෞඛ්‍යය හා පෝෂණයෙන් යුත් නිරෝගීමත් ශිෂ්‍ය ප්‍රජාවක් බිහි කරමින් ඔවුන් විධිමත් විෂයය මාලාවට අමතරව විෂය සමගාමී හා විෂය බාහිර ක්‍රියාකාරකම්වලින් ද සන්නද්ධ වූ දැනුම, කුසලතා, ආකල්පයන්ගෙන් පරිපූර්ණ ශ්‍රම බලකායක් ලෙස අනාගත ශ්‍රී ලංකාවට දායාද කිරීම අපගේ ප්‍රධානතම අරමුණු යි. එම ශ්‍රම බලකාය බිහිකිරීමෙහිලා අවශ්‍ය භෞතික හා මානව සම්පත් සැපයීමත්, එකී සම්පත් ඵලදායීව උපයෝජනය කිරීමත් කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ වශයෙන් මාගේ ප්‍රධාන වගකීමයි. මෙම අරමුණු සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා සියලු දෙනාට ශක්තිය ධෛර්යය ලැබේවා යි ප්‍රාර්ථනා කරමි.

 

එම්.ජී.අමරසිරි පියදාස

කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ

නුවරඑළිය