කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලයේ පශ්චාත් උපාධි අධ්‍යාපන ඩිප්ලෝමා (සති අන්ත) සිංහල මාධ්‍ය  2019/2020 සඳහා අයදුම්පත් කැදවනු ලැබේ. අයදුම්පත් භාර ගැනීමේ අවසන් දිනය 2019.02.08.

    උපදෙස් ලිපිය
Download
   

   අයදුම්පත්‍රය

Download