නුවරඑළිය කලාපීය පාසල් නාමාවලිය

දෙමළ කොට්ඨාස අංක II

අනුඅංකය පාසලේ නම පාසලේ ලිපිනය වර්ගය
01 නු/කොටගල දෙ.ම.වි. කොටගල 1AB
02 නු/තලවකැලේ දෙ.ම.වි. තලවකැලේ 1AB
03 නු/කේම්බ්‍රිජ් දෙ.වි. කොටගල 1AB
04 නු/දිඹූල දෙ.වි. පතන 1C
05 නු/සරස්වතී දෙ.ම.වි. ලිඳුල 1C
06 නු/භාරතී දෙ.ම.වි. තලවකැලේ 1C
07 නු/වටගොඩ දෙ.ම.වි වටගොඩ 1C
08 නු/යදන්සයිඩ් දෙ.ම.වි. කොටගල 1C
09 නු/ශාන්ත ක්ලෙයාර් දෙ.ම.වි. තලවකැලේ 1C
10 නු/ශාන්ත පැට්‍රික් දෙ.වි. තලවකැලේ 1C
11 නු/පතන දෙ.ම.වි. පතන 2
12 නු/ක්‍රිස්ට්ලර්ස් ෆාර්ම් දෙ.වි. කොටගල 2
13 නු/එල්ඩන්හෝල් දෙ.වි. ලිඳුල 2
14 නු/මේෆීල්ඩ් දෙ.වි. හැටන් 2
15 නු/මව්න්ට්වර්නන් දෙ.වි. පතන 2
16 නු/වෙලිංටන් දෙ.වි. හැටන් 2
17 නු/විවේකාලය දෙ.වි. ලිඳුල 2
18 නු/ස්ටෝනික්ලිෆ් දෙ.වි. කොටගල 2
19 නු/නාමගල් දෙ.වි. තලවකැලේ 2
20 නු/ෆර්හම් දෙ.වි. තලවකැලේ 2
21 නු/රහන්වත්ත දෙ.වි. ලිඳුල 2
22 නු/ආදිත්‍ය දෙ.වි. ලිඳුල 2
23 නු/ඩ්‍රේටන් දෙ.වි. කොටගල 3
24 නු/ආගරකන්ද දෙ.වි. ලිඳුල 3
25 නු/බෙයාවෙල් දෙ.වි. තලවකැලේ 3
26 නු/බෙල්ග්‍රේවියා දෙ.වි. තලවකැලේ 3
27 නු/බෝගහවත්ත දෙ.වි. පතන 3
28 නු/චාමර්ස් දෙ.වි. හැටන් 3
29 නු/ක්රේග්ලි දෙ.වි. පතන 3
30 නු/ඩෙරික්ලෙයාර් දෙ.වි. කොටගල 3
31 නු/හොලිරෑඩ් දෙ.වි. තලවකැලේ 3
32 නු/ෆෙයාෆීල්ඩ් දෙ.වි. තලවකැලේ 3
33 නු/ග්ලෙනමොරා දෙ.වි. තලවකැලේ 3
34 නු/හැරින්ටන් දෙ.වි. කොටගල 3
35 නු/කෙලිවත්ත දෙ.වි. පතන 3
36 නු/ලොගී දෙ.වි. තලවකැලේ 3
37 නු/මාවුස්සැල්ල දෙ.වි. ලිඳුල 3
38 නු/ශාන්ත ඇන්ඩෘස් දෙ.වි. කොටගල 3
39 නු/ස්ටර්ලින් දෙ.වි. තලවකැලේ 3
40 නු/ටෘප් දෙ.වි. තලවකැලේ 3
41 නු/වොල්ට්‍රිම් දෙ.වි. ලිඳුල 3
42 නු/යොක්ස්ෆර්ඩ් දෙ.වි. වටගොඩ 3
43 නු/රෝයල් ප්‍රාථමික දෙ.වි. ලිඳුල 3