නුවරඑළිය කලාපීය පාසල් නාමාවලිය

සිංහල කොට්ඨාසය

අනු

අංකය

පාසලේ නම පාසලේ ලිපිනය වර්ගය
01 නු/ගාමිණී ජාතික පාසල නුවරඑළිය 1AB
02 නු/යහපත් එඩේරාගේ බාලිකා ම.වි. නුවරඑළිය 1AB
03 නු/සුමන ද්විතියික පාසල තලවකැලේ 1AB
04 නු/පේන්ටර් අනුස්මරණ විද්‍යාලය නුවරඑළිය 1C
05 නු/ශ්‍රී සේනානන්ද ම.වි. මීපිළිමාන 1C
06 නු/කිකිළියාමාන ම.වි. ලබුකැලේ, නුවරඑළිය 1C
07 නු/ආගරපතන සි.ම.වි. ආගරපතන 1C
08 නු/ලිඳුල සි.ම.වි. ලිඳුල 1C
09 නු/උසස් බා.වි. නුවරඑළිය 1C
10 නු/මහින්ද ම.වි. කඳපොල 1C
11 නු/වටගොඩ සි.වි. වටගොඩ 1C
12 නු/ශ්‍රී පියතිස්ස වි. නුවරඑළිය 2
13 නු/සිරි වජිරඥාන ම.වි. හාවාඑළිය, නුවරඑළිය 2
14 නු/ගැමුණූ වි. සීතාඑළිය, නුවරඑළිය 2
15 නු/ශ්‍රී රාහුල වි. ගල්පාලම, කඳපොල 2
16 නු/ඩයගම සි.වි. ඩයගම 2
17 නු/ශ්‍රීමත් ජේම්ස් පීරිස් වි. නානුඔය 2
18 නු/පතන වි. පතන 2
19 නු/හෝල්බෘෘක් වි. ආගරපතන 2
20 නු/සිරි පැරකුම් වි. කොටගල 2
21 නු/බෝපත්තලාව වි. බෝපත්තලාව 2
22 නු/ධර්මපාල වි. රුවන්එළිය, නුවරඑළිය 2
23 නු/බෝගහවත්ත සි.වි. බෝගහවත්ත 2
24 නු/විද්‍යාචක්‍ර වි. රුවන්එළිය, නුවරඑළිය 2
25 නු/මද්දුම බණ්ඩාර වි. මාගස්තොට, නුවරඑළිය 2
26 නු/අඹේවෙල සි.වි. අඹේවෙල 2
27 නු/ශාන්ත සේවියර් වි. නුවරඑළිය 2
28 නු/ශාන්ත කුම්බ්ස් වි. තලවකැලේ 2
29 නු/හග්ගල වි. හග්ගල 2
30 නු/ශාන්තිපුර වි. ශාන්තිපුර 2
31 නු/පැරකුම්බාපුර වි. නානුඔය 3
32 නු/රත්නගිරිය වි. ලිඳුල 3
33 නු/අප ස්වාමිදූගේ ප්‍රා.පා. නුවරඑළිය 3
34 නු/ගාමිණි ආදර්ශ ප්‍රාථමික වි. කළුකැලේ, නුවරඑළිය 3
35 නු/විද්‍යාසේකර වි. තලවකැලේ 3