නුවරඑළිය කලාපීය පාසල් නාමාවලිය

සිංහල කොට්ඨාසය

අනු අංකය පාසලේ නම පාසලේ ලිපිනය වර්ගය
01 නු/ගාමිණී ජාතික පාසල නුවරඑළිය 1AB
02 නු/යහපත් එඩේරාගේ බාලිකා ම.වි. නුවරඑළිය 1AB
03 නු/සුමන ද්විතියික පාසල තලවකැලේ 1AB
04 නු/පේන්ටර් අනුස්මරණ විද්‍යාලය නුවරඑළිය 1C
05 නු/ශ්‍රී සේනානන්ද ම.වි. මීපිළිමාන 1C
06 නු/කිකිළියාමාන ම.වි. ලබුකැලේ, නුවරඑළිය 1C
07 නු/ආගරපතන සි.ම.වි. ආගරපතන 1C
08 නු/ලිඳුල සි.ම.වි. ලිඳුල 1C
09 නු/උසස් බා.වි. නුවරඑළිය 1C
10 නු/මහින්ද ම.වි. කඳපොල 1C
11 නු/වටගොඩ සි.වි. වටගොඩ 1C
12 නු/ශ්‍රී පියතිස්ස වි. නුවරඑළිය 2
13 නු/සිරි වජිරඥාන ම.වි. හාවාඑළිය, නුවරඑළිය 2
14 නු/ගැමුණූ වි. සීතාඑළිය, නුවරඑළිය 2
15 නු/ශ්‍රී රාහුල වි. ගල්පාලම, කඳපොල 2
16 නු/ඩයගම සි.වි. ඩයගම 2
17 නු/ශ්‍රීමත් ජේම්ස් පීරිස් වි. නානුඔය 2
18 නු/පතන වි. පතන 2
19 නු/හෝල්බෘෘක් වි. ආගරපතන 2
20 නු/සිරි පැරකුම් වි. කොටගල 2
21 නු/බෝපත්තලාව වි. බෝපත්තලාව 2
22 නු/ධර්මපාල වි. රුවන්එළිය, නුවරඑළිය 2
23 නු/බෝගහවත්ත සි.වි. බෝගහවත්ත 2
24 නු/විද්‍යාචක්‍ර වි. රුවන්එළිය, නුවරඑළිය 2
25 නු/මද්දුම බණ්ඩාර වි. මාගස්තොට, නුවරඑළිය 2
26 නු/අඹේවෙල සි.වි. අඹේවෙල 2
27 නු/ශාන්ත සේවියර් වි. නුවරඑළිය 2
28 නු/ශාන්ත කුම්බ්ස් වි. තලවකැලේ 2
29 නු/හග්ගල වි. හග්ගල 2
30 නු/ශාන්තිපුර වි. ශාන්තිපුර 2
31 නු/පැරකුම්බාපුර වි. නානුඔය 3
32 නු/රත්නගිරිය වි. ලිඳුල 3
33 නු/අප ස්වාමිදූගේ ප්‍රා.පා. නුවරඑළිය 3
34 නු/ගාමිණි ආදර්ශ ප්‍රාථමික වි. කළුකැලේ, නුවරඑළිය 3
35 නු/විද්‍යාසේකර වි. තලවකැලේ 3

 

දෙමළ කොට්ඨාස අංක 1

අනු අංකය පාසලේ නම පාසලේ ලිපිනය වර්ගය
01 නු/ශුද්ධ ත්‍රිත්ව දෙ.ම.වි. නුවරඑළිය 1AB
02 නු/ශාන්ත සේවියර් විද්‍යාලය නුවරඑළිය 1AB
03 නු/ඩෙස්ෆෝර්ඩ් දෙ.වි. නානුඔය 1C
04 නු/ගුඩ්රෙස්ට් කොන්වන්ට් දෙ.වි. නුවරඑළිය 1C
05 නු/මෙතෝදිස්ත දෙ.ම.වි. කඳපොල 1C
06 නු/නාවලර් දෙ.ම.වි. නානුඔය 1C
07 නු/ශාන්ත කුම්බ්ස් විද්‍යාලය තලවකැලේ 1C
08 නු/ඇබර්ස්ෆෝර්ඩ් දෙ.වි. නානුඔය 2
09 නු/කාර්ලබැක් දෙ.වි. නානුඔය 2
10 නු/කෝට්ලොජ් දෙ.ම.වි. කඳපොල 2
11 නු/ග්‍රේට් වෙස්ටර්න් දෙ.වි. තලවකැලේ 2
12 නු/පාර්මස්ටන් දෙ.වි. තලවකැලේ 2
13 නු/පීඩෘ දෙ.වි. නුවරඑළිය 2
14 නු/ශාන්ත ඇන්තනීස් දෙ.වි. බ්ලැක්පූල් 2
15 නු/වෙස්ට්වාඩෝ දෙ.වි. නුවරඑළිය 2
16 නු/සහිරා මුස්ලිම් විද්‍යාලය නුවරඑළිය 2
17 නු/රදැල්ල දෙ.වි. නානුඔය 2
18 නු/පාර්ක් දෙ.වි. කඳපොල 2
19 නු/මූන්ප්ලේන් දෙ.වි. නුවරඑළිය 2
20 නු/කැල්සි දෙ.වි. නානුඔය 3
21 නු/ඔලිෆන්ට් දෙ.වි. නුවරඑළිය 3
22 නු/බඹරකැලේ දෙ.වි. නුවරඑළිය 3
23 නු/කොන්කෝඩියා දෙ.වි. කඳපොල 3
24 නු/එස්කඩේල් දෙ.වි. කඳපොල 3
25 නු/ගල්කන්දවත්ත දෙ.වි. තලවකැලේ 3
26 නු/ග්ලාස්ගෝ දෙ.වි. නානුඔය 3
27 නු/ගෝට් ෆීල් දෙ.වි. කඳපොල 3
28 නු/හෙදර්සෙට් දෙ.වි. කඳපොල 3
29 නු/ලැමිලියර් දෙ.වි. තලවකැලේ 3
30 නු/ලිඳුල දෙ.වි. ලිඳුල 3
31 නු/මහඑළිය දෙ.වි. නානුඔය 3
32 නු/මට්ටකැලේ දෙ.වි. තලවකැලේ 3
33 නු/සමර්සෙට් දෙ.වි. නානුඔය 3
34 නු/ශාන්ත ජෝන් දෙ.වි. කඳපොල 3
35 නු/සමර්හිල් දෙ.වි. කඳපොල 3
36 නු/උඩරදැල්ල දෙ.වි. නානුඔය 3
37 නු/වංගිඔය අංක 1 දෙ.වි. නානුඔය 3
38 නු/වංගිඔය අංක 2 දෙ.වි. නානුඔය 3
39 නු/ශුද්ධ ත්‍රිත්ව ප්‍රාථමික වි. නුවරඑළිය 3
40 නු/නාවලර් ප්‍රාථමික විද්‍යාලය නානුඔය 3
41 නු/හයිග්‍රීන් දෙ.වි. කඳපොල 3
42 නු/අප ස්වාමි දුවගේ ප්‍රාථමික විද්‍යාලය නුවරඑළිය 3

 

දෙමළ කොට්ඨාස අංක 2

අනු අංකය පාසලේ නම පාසලේ ලිපිනය වර්ගය
01 නු/කොටගල දෙ.ම.වි. කොටගල 1AB
02 නු/තලවකැලේ දෙ.ම.වි. තලවකැලේ 1AB
03 නු/කේම්බ්‍රිජ් දෙ.වි. කොටගල 1AB
04 නු/දිඹූල දෙ.වි. පතන 1C
05 නු/සරස්වතී දෙ.ම.වි. ලිඳුල 1C
06 නු/භාරතී දෙ.ම.වි. තලවකැලේ 1C
07 නු/වටගොඩ දෙ.ම.වි වටගොඩ 1C
08 නු/යදන්සයිඩ් දෙ.ම.වි. කොටගල 1C
09 නු/ශාන්ත ක්ලෙයාර් දෙ.ම.වි. තලවකැලේ 1C
10 නු/ශාන්ත පැට්‍රික් දෙ.වි. තලවකැලේ 1C
11 නු/පතන දෙ.ම.වි. පතන 2
12 නු/ක්‍රිස්ට්ලර්ස් ෆාර්ම් දෙ.වි. කොටගල 2
13 නු/එල්ඩන්හෝල් දෙ.වි. ලිඳුල 2
14 නු/මේෆීල්ඩ් දෙ.වි. හැටන් 2
15 නු/මවුන්ට්වර්නන් දෙ.වි. පතන 2
16 නු/වෙලිංටන් දෙ.වි. හැටන් 2
17 නු/විවේකාලය දෙ.වි. ලිඳුල 2
18 නු/ස්ටෝනික්ලිෆ් දෙ.වි. කොටගල 2
19 නු/නාමගල් දෙ.වි. තලවකැලේ 2
20 නු/ෆර්හම් දෙ.වි. තලවකැලේ 2
21 නු/රහන්වත්ත දෙ.වි. ලිඳුල 2
22 නු/ආදිත්‍ය දෙ.වි. ලිඳුල 2
23 නු/ඩ්‍රේටන් දෙ.වි. කොටගල 3
24 නු/ආගරකන්ද දෙ.වි. ලිඳුල 3
25 නු/බෙයාවෙල් දෙ.වි. තලවකැලේ 3
26 නු/බෙල්ග්‍රේවියා දෙ.වි. තලවකැලේ 3
27 නු/බෝගහවත්ත දෙ.වි. පතන 3
28 නු/චාමර්ස් දෙ.වි. හැටන් 3
29 නු/ක්රේග්ලි දෙ.වි. පතන 3
30 නු/ඩෙරික්ලෙයාර් දෙ.වි. කොටගල 3
31 නු/හොලිරෑඩ් දෙ.වි. තලවකැලේ 3
32 නු/ෆෙයාෆීල්ඩ් දෙ.වි. තලවකැලේ 3
33 නු/ග්ලෙනමොරා දෙ.වි. තලවකැලේ 3
34 නු/හැරින්ටන් දෙ.වි. කොටගල 3
35 නු/කෙලිවත්ත දෙ.වි. පතන 3
36 නු/ලොගී දෙ.වි. තලවකැලේ 3
37 නු/මාවුස්සැල්ල දෙ.වි. ලිඳුල 3
38 නු/ශාන්ත ඇන්ඩෘස් දෙ.වි. කොටගල 3
39 නු/ස්ටර්ලින් දෙ.වි. තලවකැලේ 3
40 නු/ටෘප් දෙ.වි. තලවකැලේ 3
41 නු/වොල්ට්‍රිම් දෙ.වි. ලිඳුල 3
42 නු/යොක්ස්ෆර්ඩ් දෙ.වි. වටගොඩ 3
43 නු/රෝයල් ප්‍රාථමික දෙ.වි. ලිඳුල 3

 

දෙමළ කොට්ඨාස අංක 3

අනු අංකය පාසලේ නම පාසලේ ලිපිනය වර්ගය
01 නු/ආගරපතන දෙ.ම.වි. ආගරපතන 1C
02 නු/හෝල්බෘක් දෙ.ම.වි. ආගරපතන 1C
03 නු/මෙරායා දෙ.ම.වි. ලිඳුල 1C
04 නු/ඩයගම බටහිර 2 දෙ.ම.වි. ඩයගම 1C
05 නු/ආර්ඩ්ලෝ දෙ.වි. ආගරපතන 2
06 නු/ඩයගම නැගෙනහිර දෙ.වි. ඩයගම 2
07 නු/ඩයගම දෙ.වි. ඩයගම 2
08 නු/ග්ලෙන්ඊගල්ස් දෙ.වි. ආගරපතන 2
09 නු/ග්ලෙන්ලියෝන් දෙ.වි. ආගරපතන 2
10 නු/පහල ක්‍රැන්ලි දෙ.වි. ලිඳුල 2
11 නු/තංගකැලේ අංක1 දෙ.වි. ලිඳුල 2
12 නු/ග්ලාස්ගෝ දෙ.වි. ආගරපතන 2
13 නු/ප්‍රිස්ටන් දෙ.වි. ආගරපතන 2
14 නු/අග්‍රා දෙ.වි. ලිඳුල 3
15 නු/අග්‍රාඌව දෙ.වි. ආගරපතන 3
16 නු/ඇල්බියන් දෙ.වි. ආගරපතන 3
17 නු/බැල්මෝරල් දෙ.වි. ආගරපතන 3
18 නු/බෙයාර්මෝර් දෙ.වි. ආගරපතන 3
19 නු/කැලිඩෝනියා දෙ.වි. ලිඳුල 3
20 නු/ක්ලිඩස්ඩේල් දෙ.වි. ආගරපතන 3
21 නු/ඩයගම බටහිර අංක 1 දෙ.වි. ඩයගම 3
22 නු/ඩෙල් දෙ.වි. ලිඳුල 3
23 නු/එල්ජින් දෙ.වි. ලිඳුල 3
24 නු/හුට්විල් දෙ.වි. ආගරපතන 3
25 නු/හෝම්වුඩ් දෙ.වි. බෝපත්තලාව 3
26 නු/ලිප්පකැලේ දෙ.වි. ලිඳුල 3
27 නු/මෝනිංටන් දෙ.වි. ආගරපතන 3
28 නු/නට්බෝන් දෙ.වි. ඩයගම 3
29 නු/පෝර්ට්මෝර් දෙ.වි. ආගරපතන 3
30 නු/සන්දිරිගම දෙ.වි. ඩයගම 3
31 නු/ශාන්ත රෙගුලස් දෙ.වි. ලිඳුල 3
32 නු/තංගකැලේ අංක 3 දෙ.වි. ලිඳුල 3
33 නු/තංගකැලේ අංක 2 දෙ.වි. ලිඳුල 3
34 නු/තෝන්ෆීල්ඩ් දෙ.වි. ආගරපතන 3
35 නු/ටොරින්ටන් දෙ.වි. ආගරපතන 3
36 නු/අපර් ක්‍රැන්ලි දෙ.වි. ලිඳුල 3
37 නු/ඌවකැලේ දෙ.වි. ලිඳුල 3
38 නු/යාරවල් දෙ.වි. ඩයගම 3
39 නු/ආගරපතන ප්‍රාථමික දෙ.වි. ආගරපතන 3
40 නු/හෝල්බෘක් ප්‍රාථමික දෙ.වි. ආගරපතන 3
41 නු/ඩයගම බටහිර අංක 2 දෙ.වි. ඩයගම 3