නුවරඑළිය කලාපීය පාසල් නාමාවලිය

දෙමළ කොට්ඨාස අංක I

අනුඅංකය පාසලේ නම පාසලේ ලිපිනය වර්ගය
01 නු/ශුද්ධ ත්‍රිත්ව දෙ.ම.වි. නුවරඑළිය 1AB
02 නු/ශාන්ත සේවියර් විද්‍යාලය නුවරඑළිය 1AB
03 නු/ඩෙස්ෆෝර්ඩ් දෙ.වි. නානුඔය 1C
04 නු/ගුඩ්රෙස්ට් කොන්වන්ට් දෙ.වි. නුවරඑළිය 1C
05 නු/මෙතෝදිස්ත දෙ.ම.වි. කඳපොල 1C
06 නු/නාවලර් දෙ.ම.වි. නානුඔය 1C
07 නු/ශාන්ත සේවියර් විද්‍යාලය තලවකැලේ 1C
08 නු/ඇබර්ස්ෆෝර්ඩ් දෙ.වි. නානුඔය 2
09 නු/කාර්ලබැක් දෙ.වි. නානුඔය 2
10 නු/කෝට්ලොජ් දෙ.ම.වි. කඳපොල 2
11 නු/ග්‍රේට් වෙස්ටර්න් දෙ.වි. තලවකැලේ 2
12 නු/පාර්මස්ටන් දෙ.වි. තලවකැලේ 2
13 නු/පීඩෘ දෙ.වි. නුවරඑළිය 2
14 නු/ශාන්ත ඇන්තනීස් දෙ.වි. බ්ලැක්පූල් 2
15 නු/වෙස්ට්වාඩෝ දෙ.වි. නුවරඑළිය 2
16 නු/සහිරා මුස්ලිම් විද්‍යාලය නුවරඑළිය 2
17 නු/රදැල්ල දෙ.වි. නානුඔය 2
18 නු/පාර්ක් දෙ.වි. කඳපොල 2
19 නු/මූන්ප්ලේන් දෙ.වි. නුවරඑළිය 2
20 නු/කැල්සි දෙ.වි. නානුඔය 3
21 නු/ඔලිෆන්ට් දෙ.වි. නුවරඑළිය 3
22 නු/බඹරකැලේ දෙ.වි. නුවරඑළිය 3
23 නු/කොන්කෝඩියා දෙ.වි. කඳපොල 3
24 නු/එස්කඩේල් දෙ.වි. කඳපොල 3
25 නු/ගල්කන්දවත්ත දෙ.වි. තලවකැලේ 3
26 නු/ග්ලාස්ගෝ දෙ.වි. නානුඔය 3
27 නු/ගෝට් ෆීල් දෙ.වි. කඳපොල 3
28 නු/හෙදර්සෙට් දෙ.වි. කඳපොල 3
29 නු/ලැමිලියර් දෙ.වි. තලවකැලේ 3
30 නු/ලිඳුල දෙ.වි. ලිඳුල 3
31 නු/මහඑළිය දෙ.වි. නානුඔය 3
32 නු/මට්ටකැලේ දෙ.වි. තලවකැලේ 3
33 නු/සමර්සෙට් දෙ.වි. නානුඔය 3
34 නු/ශාන්ත ජෝන් දෙ.වි. කඳපොල 3
35 නු/සමර්හිල් දෙ.වි. කඳපොල 3
36 නු/උඩරදැල්ල දෙ.වි. නානුඔය 3
37 නු/වංගිඔය අංක 1 දෙ.වි. නානුඔය 3
38 නු/වංගිඔය අංක 2 දෙ.වි. නානුඔය 3
39 නු/ශුද්ධ ත්‍රිත්ව ප්‍රාථමික වි. නුවරඑළිය 3
40 නු/නාවලර් ප්‍රාථමික විද්‍යාලය නානුඔය 3
41 නු/හයිග්‍රීන් දෙ.වි. කඳපොල 3
42 නු/අප ස්වාමි දුවගේ ප්‍රාථමික විද්‍යාලය නුවරඑළිය 3