කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලයේ පශ්චාත් උපාධි අධ්‍යාපන ඩිප්ලෝමා (සති අන්ත) සිංහල මාධ්‍ය  2019/2020 සඳහා අයදුම්පත් කැදවනු ලැබේ. අයදුම්පත් භාර ගැනීමේ අවසන් දිනය 2019.02.08.

    උපදෙස් ලිපිය
Download
   

   අයදුම්පත්‍රය

Download

පාසල් දින දසුන 2019
 
:::: සිංහල සහ දෙමළ පාසල් ::::
 
1 වන වාරය
ජනවාරි 02 වැනිදා සිට අප්‍රේල් 05
2 වන වාරය
අප්‍රේල් 22 සිට අගෝස්තු 01 දක්වා
3 වන වාරය
සැප්, 02 සිට නොවැම්බර් 29
 
::::: මුස්ලිම් පාසල් :::::
 
1 වන වාරය
ජනවාරි 02 වැනිදා සිට අප්‍රේල් 11 දක්වා
2 වන වාරය
අප්‍රේල් 17 සිට මැයි 03 දක්වා
සහ
ජූනි 10 සිට අගෝස්තු 09
3 වන වාරය
අගෝස්තු 15 සිට නොවැම්බර් 29
   

 

කලාපීය වෙබ් කණ්ඩායම

 

   IMG 1080

එම්.ඒ.ආර්. ප්‍රදීප් කුමාර

සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ,

කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය,

නුවරඑළිය

     
   IMG 0560

ඒ.එන්. හඟරාපිටිය

සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ,

කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය,

නුවරඑළිය

     
   IMG 1132

එස්. බාමිනී,

සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ,

කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය,

නුවරඑළිය

     
   IMG 1001

බී.ඒ.එච්.එස්. බමුණුසිංහ,

සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ,

කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය,

නුවරඑළිය