பாடசாலை நாட்காட்டி 2019
 


 

:::: சிங்கள மற்றும் தமிழ் பாடசாலைகள் ::::

முதலாம் தவணை
தை 02 முதல் சித்திரை 05 வரை

இரண்டாம்தவணை
சித்திரை 22 முதல் ஆவணி 01 வரை

மூன்றாம் தவணை
புரட்டாதி 02 முதல் நவம்பர் 29வரை

::::: இஸ்லாமிய பாடசாலைகள் ::::::

முதலாம் தவணை

தை 02 ல் சித்திரை 11வரை

இரண்டாம்தவணை
சித்திரை 17 முதல் வைகாசி 03வரை
மற்றும்
ஆடி 10முதல்ஆவணி 09வரை

மூன்றாம்தவணை

புரட்டாதி 15முதல் நவம்பர் 29வரை.

Grade 9, 10 & 11


Year End Test 2017 ,


நேர அட்டவணை

Download

 

2017

வருடாந்த  வௌிவாரிமதிப்பீட்டுத் திட்டமிடலும்  பாடசாலை தகவல்களும்

Download

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 

“ஆசிhpயா; கல்லுhhpகளின் ஆசிhpயா; கல்விப் பாடநெறியைத் தொடா;வதற்காக ஆசிhpயா;களைத் தோ;ந்தெடுத்தல் 2017/2018”


“ஆசிhpயா; கல்லுhhpகளின் ஆசிhpயா; கல்விப் பாடநெறியைத் தொடா;வதற்காக ஆசிhpயா;களைத் தோ;ந்தெடுத்தல் 2017/2018” தொடா;பாக 28/2016 கல்வி அமைச்சு சுற்றறிக்கை 2016 டிசம்பா; மாதம் 06 ஆம் திகதி வெளியிடப்பட்டது.

பூரணப்படுத்தப்பட்ட விண்ணப்பப்படிவங்கள் பொறுப்பேற்கும் இறுதித் திகதி 2017.01.31

தற்போது நாட்டில் காணப்படும் அரச பாடசாலைகள்ஃ அரச அங்கீகாரம் பெற்ற தனியாh; பாடசாலைகள் அரச அங்கீகாpக்கப்பட்ட பிhpவெனாக்களில் சேவையாற்றும் பட்டதாhp அல்லாத சகல பயிற்றப்படாத ஆசிhpயா;கள் இவ் ஆசிhpயா; பயிற்சிப் பாடநெறிக்காக விண்ணப்பிப்பது கட்டாயமாகும்.

வழிமுறை     Download 

விண்ணப்ப     Download

சுற்றறிக்கை   Download

 

 

 

 

 

 

வலயக்  டீம்

 

   IMG 1080

எம். ஏ. ஆர். பிரதீப் குமார.

உதவி  கல்விக் பனிப்பாலர்,

வலய  கல்விக்  காரியாலயம்,

நுவரெலியா.

     
   IMG 0560

ஏ.என். ஹந்கராபிடிய.

உதவி  கல்விக் பனிப்பாலர்,

வலய  கல்விக்  காரியாலயம்,

நுவரெலியா.

     
   IMG 1132

எஸ். பாமினீ

உதவி  கல்விக் பனிப்பாலர்,

வலய  கல்விக்  காரியாலயம்,

நுவரெலியா.

     
   IMG 1001

பீ. ஏ. எச். எஸ். பமுணுசிங்க

உதவி  கல்விக் பனிப்பாலர்,

வலய  கல்விக்  காரியாலயம்,

நுவரெலியா.